نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان :

منطبق با آخرین بخشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مدیریت واحد های سازمان
مدیریت کارکنان و دسته بندی بر اساس واحدهای تعریف شده
تعیین سطوح دسترسی و امکان ارزیابی کارمندان توسط مدیر واحد مربوطه
امکان درج امضای الکترونیکی مدیران واحدها و رؤسای سازمان در فرم های مربوط
امکان تهیه گزارش از ارزیابی های انجام شده
امکان اسکن و پیوست نمودن مستندات ارزیابی (مانند گواهی ها، تشویق نامه ها و …)
تعریف دوره های ارزیابی با امکان فعال و غیرفعال نمودن آنها
آرشیو ارزیابی های انجام شده